|

De top 10 van beste boeken over het strafrecht in Nederland (2023)

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij interesse hebt in strafrecht. Dit kan zijn omdat jij er direct of indirect te maken mee hebt en wil weten wat jou plichten en rechten zijn, voor een studie of misschien wel gewoon uit interesse.

Er is veel geschreven over het Nederlandse strafrecht. De 10 beste boeken die de laatste jaren zijn uitgebracht heb ik in een top 10 geplaatst. De boeken worden uitgebreid beschreven om je een goed beeld te geven.

Naast een officiële boekomschrijving heb ik ook een link van Bol.com geplaatst. Deze link geeft extra informatie over het boek. Denk hierbij aan de waarderingen en de recensies van de lezers. Via de link kun je het boek ook eenvoudig bestellen.

De boeken in de top 10 zijn van zeer goede kwaliteit (content) en ook goed te gebruiken door juristen en advocaten!

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Dit studieboek voorziet in een toegankelijke inleiding tot het Nederlandse strafrecht. De behandelde leerstukken zijn logisch gestructureerd en voorzien van sprekende casus. Ook de meer complexe problemen worden hierdoor op een begrijpelijke wijze inzichtelijk gemaakt. Deze 9e druk is volledig geactualiseerd aan de hand van nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht is bedoeld als eerste kennismaking met het Nederlandse strafrecht.

De titel beoogt elementair inzicht te geven in het strafrechtelijke systeem, waarbij materieel en formeel strafrecht zoveel mogelijk met elkaar in verband worden gebracht. De behandelde leerstukken zijn logisch gestructureerd en voorzien van sprekende casus, waarbij ook de meer complexe problemen op een begrijpelijke wijze inzichtelijk worden gemaakt.

De belangrijkste materieelrechtelijke leerstukken: zoals opzet, strafuitsluitingsgronden en poging – en de hoofdlijnen van het strafproces komen aan de orde. Kenmerkend voor dit boek zijn de compacte en heldere behandeling van de besproken onderwerpen, de nadruk op de systematiek van het strafrecht, de toegankelijke schrijfstijl en de vele verduidelijkende voorbeelden. Er zijn weinig inleidingen tot het Nederlandse strafrecht die nog worden geactualiseerd. Dat is wat deze titel uniek maakt.

Deze 9e druk is volledig up to date en bevat alle nieuwe relevante wetgeving en jurisprudentie. Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht is van grote waarde voor iedereen die zich wil verdiepen in het strafrecht en wordt gebruikt bij inleidend strafrechtelijk onderwijs op universiteiten en hogescholen.


Jeugdstrafrecht

eugdige verdachten tot 18 jaar hebben, ongeacht van welk strafbaar feit ze worden verdacht, recht op een behandeling volgens aparte procedures door gespecialiseerde autoriteiten en instellingen, en, na veroordeling, op aparte op opvoeding gerichte jeugdsancties. Deze jeugdsancties kunnen ook worden toegepast op jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar.

In het voorliggende handboek wordt op een verfrissende manier beschreven hoe dit jeugdstrafrecht in de Nederlandse wet heeft vorm gekregen. Daarbij wordt steeds de koppeling gemaakt met de beginselen ofwel de achterliggende principiële keuzes en bedoelingen van de wetgever en het functioneren van deze wettelijke regeling in de rechtspraktijk.

Het boek is geschreven vanuit een eigentijdse benadering waarbij het jeugdstrafrecht wordt behandeld in de volgorde zoals die zich ook in de rechtspraktijk voordoet. Zo vindt de lezer bijvoorbeeld een ruime behandeling terug van de buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en het Openbaar Ministerie omdat het gros van de door jeugdigen gepleegde misdrijven in Nederland op deze manier wordt afgehandeld. Ook zijn er aparte hoofdstukken gewijd aan de situatie op het politiebureau en de fase van de voorlopige hechtenis. 

mr.dr. Jolande uit Beijerse is universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is tevens rechter-plaatsvervanger bij het team jeugd van de rechtbank Rotterdam.


Recht begrepen – Straf(proces)recht begrepen

Een praktische inleiding in het straf(proces)recht voor studenten in het hoger onderwijs.

Straf(proces)recht begrepen is een praktische inleiding in het straf(proces)recht voor studenten in het hoger onderwijs. Het geeft inzicht in een van de meest complexe rechtsgebieden van het Nederlandse recht; een rechtsgebied waarin het spanningsveld tussen vrijheidsrechten en beperkingen (of inbreuken) daarop dagelijks zichtbaar en voelbaar is. In deze zevende druk zijn de meeste recente wijzigingen aan het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering verwerkt.

De ophanden zijnde wijziging van het Wetboek van Strafvordering, ‘Modernisering Strafvordering’ en de Innovatiewet worden eveneens belicht. Aan de orde komen onder meer de rechten en plichten van een verdachte, de opsporingsbevoegdheden van de politie en de officier van justitie, de rol van de advocaat, de rol van het slachtoffer in de strafprocedure en de wijze waarop vrijheidsbenemende dwangmiddelen kunnen worden ingezet.

Daarnaast wordt op een praktische manier inzicht gegeven in de Nederlandse strafrechtprocedure en de rol van de rechter, waarbij aandacht wordt besteed aan actuele discussies, zoals het Marengo-proces en de zaak Nicky Verstappen. Toegankelijk taalgebruik en een duidelijke hoofdstukstructuur – afgewisseld met veel praktijkvoorbeelden en casus die de leerstof onderbreken –, een kernachtige samenvatting en overzichtelijke kernbegrippenlijsten maken de student wegwijs in het straf(proces)recht.

Na het bestuderen van dit boek heeft de student het straf(proces)recht begrepen! Inclusief website Kijk op www.strafprocesrechtbegrepen.nl voor extra informatie, bijlagen en oefenmateriaal


Het Nederlands strafprocesrecht

In de 6e druk van Het Nederlands strafprocesrecht zijn uiteraard alle recente wetswijzigingen, nieuwe rechtspraak en publicaties verwerkt.

Veel aandacht is noodzakelijkerwijs uitgegaan naar de terrorismewetgeving die voor veel veranderingen heeft gezorgd op het terrein van de opsporingsbevoegdheden en de dwangmiddelen. Zo is de hantering van een aantal bijzondere opsporingsbevoegdheden (bijv. infiltratie en observatie) ook al in een vroeg stadium mogelijk is gemaakt, te weten bij aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. Daarmee is het opsporingsbegrip aanzienlijk uitgebreid. Als gevolg van de invoering van diezelfde wetgeving is naast de bedreigde getuige ook de figuur van de afgeschermde getuige komen opzetten. Die kan worden ingezet als het gaat om geheime informatie van de AIVD.

De technologische ontwikkelingen op het terrein van de telefonie en de ICT in het algemeen hebben ook gezorgd voor fikse aanpassingen van de strafvordering: het aftappen van e-mail-verkeer en internet-chatten is (opnieuw) geregeld). Ten slotte moeten nog de stroomlijning van het hoger beroep en de nieuwe OM-afdoening die in de plaats komt van de transactie, worden vermeld.


Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek

In dit Cahier komen de aangifte, het proces-verbaal in relatie tot het politionele recherchewerk en implicaties bij expertise in strafzaken en het forensisch werk aan bod. Dit zijn immers, naast een aantal andere belangrijke recherche aspecten, essentiële praktijken. Deze recherche en expertisepraktijken hebben allen gemeenschappelijk dat ze resulteren in een schriftelijke weergave. Gelet op de informatieve doeleinden van deze schriftelijke verslaggevingen vinden huidige verbalisering- en rapporteringscapaciteiten in dit Cahier een plaats.

Zowel specialisten in de materie (docenten, academici, ervaringsdeskundigen) als bevoor-rechte getuigen en afnemers van deze praktijken rapporteren over recente evoluties in deze onderwerpen evenals over (hun perceptie van) de impact hiervan op de geleverde kwaliteit. Het schriftelijk karakter van ons strafrechtsysteem staat hierbij centraal.


Misdaad en mededogen

Misdaad en mededogen van Disa Jironet is een zeer urgent en persoonlijk boek over de plek van de mens binnen het Nederlandse strafrecht. Een pleidooi voor mededogen en empathie.

Misdaad en mededogen van officier van justitie Disa Jironet is een zeer urgent en persoonlijk boek over mededogen in het Nederlandse strafrecht.

Al vanaf het begin van haar carrière gaat het Disa Jironet, officier van justitie in Amsterdam, om de menselijke verhalen in de complexe juridische werkelijkheid waarin zij werkt. Voor dit boek sprak ze met daders en slachtoffers, rechters, advocaten en andere officieren van justitie, maar bovenal vertelt ze in Misdaad en mededogen over haar eigen ervaringen. Ze laat zien hoe zij als officier namens de samenleving in elke strafzaak op zoek gaat naar de kern en hoe ze daarbij open blijft staan voor zowel het leed van het slachtoffer als dat van de dader en de maatschappij.

Jironet verweeft haar verhaal met inzichten uit de filosofie, neurowetenschappen en sociale psychologie. Zo schetst ze een kritisch maar hoopvol beeld van het strafrecht als een middel om maatschappelijke conflicten te beslechten.

Misdaad en mededogen is een prachtig persoonlijk boek over de plek van de mens binnen het Nederlandse strafrecht. Jironet maakt glashelder duidelijk dat het huidige strafrecht meer gebaat is bij menselijkheid en mededogen dan bij controle en strenge sancties.

‘Lees dit boek. Disa Jironet onderzoekt op meeslepende en doorvoelde wijze hoe je de mens centraal houdt in een systeem dat kraakt in z’n voegen.’ – Beatrice de Graaf


Tekst & Commentaar – Strafrecht

eze bestseller van de serie Tekst <(>&<)> Commentaar is de ideale kennisbron voor een eerste oriëntatie op het strafrecht. Deze 14e druk is volledig geactualiseerd en is daarmee een must have voor elke strafrechtjurist. Tekst <(>&<)> Commentaar Strafrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Daarbij komt ook de belangrijkste rechtspraak aan de orde en wordt verwezen naar relevante literatuur.

De uitgave is daarmee onmisbaar voor een eerste oriëntatie op de ins en outs van het aan een verdachte verweten gedrag en de daarop aansluitende implicaties voor zowel de advocaat als het OM en de rechter. Gebruikers waarderen deze druk vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. Tekst <(>&<)> Commentaar Strafrecht geldt als een veelgebruikte gids om snel een vakkundig antwoord te vinden op vragen over de betekenis van de wetteksten en de onderliggende en verwante regelgeving. Deze druk baant een pad door de relevante rechtsbronnen en de rechtspraak die van belang zijn voor het achterhalen van de actuele betekenis en de achtergrond van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en verwante wetten.

Deze uitgave bevat vanzelfsprekend de actuele wetteksten. Dit betekent dat in de commentaren tal van recente wetswijzigingen zijn verwerkt, waarbij onder meer de Wet straffen en beschermen van 24 juli 2020, Stb. 2020, 224 en de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit, Stb. 2021, 544 zijn verwerkt. De bewerking van de commentaren is afgesloten op 1 juli 2022. Onder de noemer ‛Komend recht’ vindt de gebruiker de wetgeving die nadien in werking zal treden, evenals van aanhangige wetsvoorstellen.

Tekst <(>&<)> Commentaar Strafrecht is van grote waarde voor gerechts- en parketsecretarissen, opsporingsambtenaren, rechters, leden van het Openbaar Ministerie, advocaten en beoefenaars van de rechtswetenschap. Daarnaast kan de titel een belangrijke rol spelen in het strafrechtonderwijs aan universiteiten, hogescholen en beroepsopleidingen in ruime zin.


De som van alle bewijs

Wanneer is iets bewezen in het strafrecht? Toegankelijk boek vol geruchtmakende en dubieuze zaken. ***** Soms worden mensen onterecht veroordeeld voor ernstige misdrijven. In dat geval heeft de rechter het bewijs gewoon verkeerd beoordeeld. Soms worden mensen vrijgesproken terwijl het bewijs van hun schuld er gewoon was. Het bewijzen zit een stuk ingewikkelder in elkaar dan veel mensen denken.

In dit boek wordt precies uitgelegd wat bewijs in strafzaken is. Hoe bewijs moet worden gewaardeerd en wanneer er voldoende bewijs is om iemand te veroordelen. Dat wordt besproken aan de hand van de theorie en toegelicht met bekende en onbekende strafzaken. Waarom was er in het Leidse Balpendrama geen bewijs van moord? Hoe kan het dat Bouterse zonder bewijs werd veroordeeld? Was het mes er wel of niet bij een dodelijke schietpartij? Klopte de herkenning van de casino-overvaller? Waarom kan Münchhausen by proxy niet bewezen worden? Loog de rechter of loog hij niet?

Bewijs mag dan ingewikkeld zijn, hoe het werkt wordt in dit boek helder uitgelegd. Na lezing van DE SOM VAN ALLE BEWIJS kan iedereen wetenschappelijk verantwoord praten over het bewijs in strafzaken, over getuigen, over bekentenissen, over DNA, over vingerafdrukken.


Leerstukken strafrecht

De lezer verkrijgt een compleet overzicht van de algemene rechtsbeginselen van het strafrecht. Van noodweer tot medeplichtigheid. Van opzet tot vormverzuimen.

De uitgave verkent uiteenlopende leerstukken binnen ruim 20 onderwerpen, stuk voor stuk verhelderd aan de hand van relevante criteria, jurisprudentie en literatuur. Zowel geschikt voor de praktiserende juristen als het onderwijs. Wanneer is er sprake van noodweer? En onder welke omstandigheden is iemand medeplichtig? Vraagstukken zoals deze raken aan de algemene rechtsbeginselen van het strafrecht. Leerstukken strafrecht brengt deze normatieve # en vaak ongeschreven # bepalingen bijeen. Het overzicht biedt een uitvoerige behandeling van meer dan 20 onderwerpen, uiteengezet op basis van relevante criteria, jurisprudentie en literatuur.

De uitgave is gebaseerd op een grondige analyse van rechtspraak van de Hoge Raad. De lezer verkrijgt hiermee inzicht in zowel de interpretatie als de dagelijkse toepassing van de bouwstenen van het strafrecht. Deze vernieuwde editie van #Leerstukken strafrecht# belicht per thema de actuele stand van zaken en beroept zich op de laatste jurisprudentie. De indeling en structuur zijn verder geoptimaliseerd, waardoor de gebruiker snel en doeltreffend kennis kan nemen van een specifiek leerstuk. Hiermee leent het boek zich uitstekend voor zowel verdiepende studie als vluchtige raadpleging.

Naast algemeen formeel- en materieelrechtelijke leerstukken, vindt u ook diverse veel voorkomende delicten. Door deze brede opzet is de inhoud geschikt voor alle zijden van het strafrecht. Van advocaten tot rechters # en van het OM tot juristen in spe.


Routes van het Recht

De rechtspsychologie gaat over het gedrag van mensen in het recht. Over getuigen en hoe zij worden ondervraagd, Over rechters en hoe zij beslissen, Over politiemensen en hoe zij misdrijven proberen op te lossen. Over verdachten en over hoe en waarom zij misdrijven plegen. In Routes van het Recht wordt die psychologie van het recht, en nog veel meer, uiteengezet aan de hand van de kennis die in het vakgebied in de afgelopen honderd jaar is verzameld.

Zonder onnodig juridisch en psychologisch jargon worden vragen over herkenningen, leugendetectie, forensisch-psychologische tests, rechterlijke dwalingen en verhoren van kinderen, volwassenen en verdachten beantwoord. Het is een bijzonder naslagwerk en uitstekend geschikt als cursusmateriaal.


Vergelijkbare berichten