|

De top 7 van de beste boeken over Karel de Grote 2023

Karel de Grote, had een bewogen leven vol opmerkelijke prestaties. Hij besteeg de Frankische troon in 768 na de dood van zijn vader en broer. Vanaf het begin berustte de macht van Karel de Grote op de kracht van zijn persoonlijkheid, die hem in staat stelde zijn autoriteit te doen gelden en zichzelf te vestigen als een geduchte heerser. Zijn militaire campagnes en strategische bekwaamheid speelden een cruciale rol bij de uitbreiding van het Frankische rijk.

Onder zijn leiding bereikte het rijk zijn grootste omvang en besloeg het grote delen van Europa. Het onverslaanbare leger van Karel de Grote vulde het machtsvacuüm dat was ontstaan ​​na de val van het Romeinse rijk, waardoor zijn positie als koning van de Franken werd verstevigd.

Meer over Karel de Grote en zijn daden lees je in de boeken op deze pagina. Om je een goed beeld te geven van de 7 beste boeken over Karel de Grote heb ik naast een boekomschrijving ook een link van Bol.com geplaatst. De link geeft veel extra informatie over het boek van Karel de Grote.

BoekenBoeken

Karel de Grote

Een historische figuur die tot op vandaag tot de verbeelding spreekt. Karel de Grote leefde zo’n 12 eeuwen geleden, en toch is hij nog steeds prominent aanwezig in het collectief geheugen: als koning der Franken, als Frankisch keizer van de christelijke wereld, als vader van Europa. Een brugfiguur in een tijd waarin een oude wereld aftakelde en een nieuwe beschaving aarzelend haar eerste passen zette.

Ook in zijn eigen tijd sprak Karel de Grote tot de verbeelding. Zijn lange gestalte – hij was uitzonderlijk groot voor die tijd – en zijn hoge leeftijd, gaven voeding aan talloze verhalen. Het mythische beeld van de dappere, grootse vorst dreigt daarom de historische werkelijkheid te overschaduwen.

Raoul Bauer gaat als een volleerde onderzoeker te werk: de recentste historische inzichten houdt hij tegen het licht, hij nuanceert en verwijst fabels of onbetrouwbare bronnen naar de prullenbak. Bauer volgt Karel de Grote tijdens zijn veldtochten, als bestuurder van een immens rijk, is aanwezig bij zijn keizerskroning op die memorabele 25ste december van het jaar 800, gaat met hem mee in zijn zoektocht naar kennis en ontmoet hem ten slotte als een bezorgde familievader die geen afstand kan doen van zijn dochters en weent om zijn gestorven zonen.

We krijgen in dit boek ‘de ware’ Karel de Grote te zien. Raoul Bauer, historicus en doctor in de letteren, is emeritus hoogleraar cultuurgeschiedenis in de Associatie van de K.U.Leuven. Hij publiceerde verschillende boeken over de vroege middeleeuwen.

Voor iedereen die meer te weten wil komen over Karel de Grote en zijn tijd is dit boek dan ook zeker aan te raden. — Acta Historica


Karel de Grote

Niet alleen hoe Karel de Grote leefde, oorlog voerde, liefhad en stierf, maar ook zijn betekenis voor de christelijke godsdienst en cultuur komt ter sprake in het boek over deze door sagen omgeven vorst dat ons bovendien een blik gunt in de vroegmiddeleeuwse Europese maatschappij. In de tijd van Karel de Grote was de kerstening van een groot deel van Europa in volle gang en de vorst had daarin een belangrijk aandeel.

Hij onterfde de kinderen van zijn overleden broer, begunstigde de kerk in hoge mate, was vroom maar ook wreed, grootmoedig maar ook onverzoenlijk, streng godsdienstig maar ook zinnelijk. Zowel de heidense Saksen als de christelijke Longobarden onderwierp hij. Velen prezen hem en vereerden hem later als heilige, maar anderen vervloekten hem als Saksenslachter. Hij was bevriend met de pausen, maar riep zelf concilies bijeen en stelde bisschoppen en abten aan.

Zijn rijk strekte zich uit van de Elbe tot de Ebro, van de Noordzee tot in een aanzienlijk deel van Italië. Zijn kroning tot keizer door de paus was van grote betekenis voor de verdere geschiedenis van Europa. 2e druk: 2023


Karel de Grote – stamvader van Europa

Karel de Grote (742-814) bracht het van Frankisch koning tot ‘keizer der Romeinen’, heerser over een groot deel van Europa. Zijn erenaam ‘vader van Europa’ verbergt ook schaduwzijden. Karel, doorgaans een joviaal man, kende weinig scrupules bij het uitbreiden van zijn rijk, waarvan het christendom de grote bindende factor was.

Bekend voorbeeld van meedogenloosheid is zijn deportatie en terechtstelling van duizenden Saksen. Niettemin was Karel de belangrijkste vorst van de vroege middeleeuwen. Zijn regering kende weinig vrede; Karel bevocht in ongeveer vijftig oorlogen Logobarden, de ‘Moren’ in Spanje, Saksen, Avaren, West-Slavische volken en Denen. Hoogtepunt van zijn regime was zijn keizerskroning in Rome (800).

Zoals de Duitsers en Fransen de figuur van Karel de Grote in hun eigen historische pantheon hebben bijgezet, moest de grote Frank uiteraard ook opduiken als ‘venster’ in de historische Canon van Nederland. Maar de Frankische band met de Nederlanden gaat verder terug. Historicus Pieter Geyl meende zelfs dat de vestiging van de Franken in het gebied van Vlaanderen tot Gelre de basis vormde voor de gezamenlijke, Nederlandse geschiedenis van Noord en Zuid.

Hoewel Karel voortleefde in ontelbare geschriften, overleveringen, een eigen literair genre (de Karelepiek) en hij het zelfs tot heilige bracht, is zijn persoonlijkheid moeilijk te omlijnen. Die werd snel overwoekerd door de visies van zijn beschouwers: een overvloedige traditie die voortleeft tot vandaag. “Karel de Grote, stamvader van Europa” besteedt aan deze traditie de nodige aandacht.

Het boek volgt Karels bewogen leven, maar ook zijn grote voorvaderen, de woelige Merovingische periode waaruit ze voortkwamen, het snelle uiteenvallen van zijn rijk. Natuurlijk komen ook de ‘hofacademie’ onder leiding van Alcuinus aan bod, de paltsen (zoals Aken en Nijmegen), de bestuursinrichting, de befaamde ‘Karolingische renaissance’, Karels vrouwen en kinderen. Zelfs zijn fysiologie: de man die uitstak boven iedereen, deed dat ook in lichaamslengte


Karel de Grote mythe en werkelijkheid

Als we sommige wetenschappers moeten geloven stamt bijna elke Europeaan van Karel de Grote. Over deze beroemde keizer van het middeleeuwse Karolingische Rijk, ook wel de vader van Europa genoemd, is al heel veel geschreven. Maar de auteurs hebben niet alles verteld, want er is gezwegen over de grootste fraude in de geschiedenis die ertoe heeft geleid dat het beeld dat wij van Karel de Grote hebben niet klopt met de werkelijkheid.

Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor al zijn afstammelingen, maar het raakt ons allemaal. Nog dagelijks wordt onze maatschappij en de wereld er door beïnvloed, maar het ergste is dat ons vertrouwen in de integriteit en deskundigheid van de historici is aangetast. Het gaat in dit boek niet alleen om onze hoofdpersoon, maar het betreft de gehele geschiedschrijving. In feite is de kardinale vraag of de historici ons wel de waarheid over het verleden hebben verteld.

Deze vraag is het leidmotief van dit boek, waarbij het antwoord is toegespitst op Karel de Grote. Op deze zoektocht naar de waarheid is o.a. ruime aandacht besteed aan de dateringen van archeologische vondsten. Door verkeerde aannames worden zij te oud gedateerd. Vaak zijn ze honderden jaren jonger; artefacten die zogenaamd uit de Romeinse tijd stammen, blijken van middeleeuwse origine te zijn. Deze uitkomst wordt ondersteund door het verzwegen feit dat Pompeii in december 1631 door de Vesuvius is bedolven en niet in 79 na Chr.

Er zijn talloze bewijzen dat deze “Romeinse” plaats in de zestiende eeuw een levend stadje was. Dit houdt o.a. ook in dat de Peutinger-kaart ten onrechte het etiket Romeins opgeplakt heeft gekregen, evenals de Nedergermaanse Limes die Nederland en Duitsland voor de Werelderfgoedlijst van Unesco willen voordragen. Maar ook het huidige Palestijnse drama is een gevolg van foute geschiedschrijving. En door toedoen van de Rooms-katholieke kerk wordt het Etruskisch nog steeds als onleesbaar beschouwd, terwijl deze taal van de Etrusken al in het begin van de negentiende eeuw was ontcijferd.


Zij schreven Geschiedenis – D03 Karel De Grote

Na het overlijden in 768 van Pepijn de Korte, de eerste Karolingische koning, werd Karel de Grote koning van de Franken. Vanuit zijn positie als erfgenaam van een belangrijk landsheer slaagde hij erin om de machtigste heerser van Europa te worden en tijdens deze fenomenale opgang een nieuw politiek systeem uit de grond te stampen.

Hij was een overtuigd christen en zou heel zijn leven lang één groot doel nastreven – dat hij naar buiten toe als een uitsluitend religieus streven voorstelde: de christelijke maatschappij overal zo sterk mogelijk bevorderen, met alle militaire en culturele middelen die hem ter beschikking stonden.

Hij schoof zichzelf naar voren als beschermer van de pauselijke waardigheid. Deze charismatisch veroveraar en doorwinterde machtspoliticus wist zich te omringen met de grote intellectuelen van zijn tijd. Hij was incarnatie van een uniek tijdvak in de Europese geschiedenis, met als hoogtepunt zijn kroning tot keizer te Rome, op 25 december 800.


Miniaturen reeks 30 – Karel de Grote

Karel de Grote, Charlemagne, Carolus Magnus: in vele talen en landen is hij bekend. Vele heldendaden worden aan hem toegeschreven. Zelfs wordt hij geroemd als de man die de fundamenten legde voor Europa.

Gezien Karels faam is het bevreemdend dat wij weinig met zekerheid over hem weten. Zijn geboortejaar is omstreden, hoeveel echtgenotes en kinderen hij gehad heeft, is niet duidelijk, en over de beweegredenen achter veel van zijn acties en de vraag in hoeverre hij zelf de initiatiefnemer was tasten wij in het duister.

Des te interessanter is het na te gaan welke invloed hij op zijn wereld heeft uitgeoefend, en of in die verleden wereld gedachten zijn ontwikkeld, besluiten zijn genomen, daden zijn gesteld die vorm gaven aan een toekomst waaruit, meer dan duizend jaar later, een andere wereld is voortgekomen: de onze. Al is Karels verhaal niet gemakkelijk te reconstrueren, het is rijkgeschakeerd.

Nog niet eerder door een Nederlander beschreven, komt hij in dit boekje op basis van het meest recente onderzoek tot leven.


Karel de Grote in Nijmegen

In 2014 is het 1200 jaar geleden dat Karel de Grote overleed. De eerste Keizer van het Heilige Roomse Rijk, geboren in 742, spreekt ook nu nog tot de verbeelding. Voor Nijmegen, bijgenaamd de Karelstad, heft de Keizer extra aantrekkingskracht.
In het jaar 777 bezocht hij met zijn gevolg de stad aan de Waal. Hij betrok er het Valkhof, een van de meest indrukwekkende gebouwen van die tijd. De door hem gebouwde burcht moest de politieke en economische kracht uitstralen van Karels imperium. Die imposante uitstraling kon niet voorkomen van De Valkhog na de dood van de Keizer door Noormannen werd verwoest.


BoekenBoeken

Vergelijkbare berichten